Contact
Subscribe to our newsletter
Free Design Software
rfq rfq

W: Amerikanische Breitflanschträger


Abmessungen: ASTM A 6/ A6M - 07

Toleranzen: ASTM A 6/ A6M - 07

Oberflächenbeschaffenheit gemäß ASTM A 6/ A6M - 07

  W: Abmessungen und Statische Kennwerte
Powered by aware