Contact
Subscribe to our newsletter
Free Design Software
rfq rfq

IPE - IPE A - IPE O: Parallelflanschige I-Träger


Abmessungen: IPE 80 - 600 gemäß Euronorm 19-57;

IPE AA 80-550, IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750 gemäß Werksnorm

Toleranzen: EN 10034: 1993

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1

  IPE - IPE A - IPE O: Abmessungen und Statische Kennwerte
Powered by aware